birzai
  STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
Planuojami susitikimai įstaigoje
Komisijos ir darbo grupės
  NAUJIENOS
  VEIKLA
Įstatai
Istorija ir dabartis
Veiklos sritys:
- miško atkūrimas, įveisimas , priežiūra
- miško apsauga
- sodmenų išauginimas
- medienos ruoša
- rekreacija
- vidinės miškotvarkos projektas
- miškų sertifikavimas
- saugomos teritorijos
- aplinka ir stebėsena
Prekyba mediena
Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimos planai, jų įvykdymas
Atranka į laisvas darbuotojų pareigas
Konkursai į vyriausiojo buhalterio pareigas
Darbo užmokestis
Korupcijos prevencija
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos
Viešieji pirkimai
Nereikalingo turto pardavimas
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS
  NUORODOS
  PAIEŠKA SVETAINĖJE
  FOTOGALERIJA
Gamta
Veikla
Susitikimai
Paukščiai grįžta namo
  VIDEO
  KLAUSKITE
  NEĮGALIESIEMS
  SVARBU

Iš viso apsilankė
1743211
Šiandien apsilankė
462

//

- miškų sertifikavimas

MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS URĖDIJOJE

2001 m. miškų urėdijos kompleksinė miškų ūkio veikla FSC® akredituotos sertifikavimo organizacijos buvo įvertinta pagal SGS QUALIFOR programą. Pirminį ir pagrindinį miškininkų veiklos vertinimą atliko nepriklausomi ekspertai iš Didžiosios Britanijos. Atlikus pagrindinį vertinimą, urėdijai, vienai pirmųjų Lietuvoje, buvo suteiktas tarptautinis sertifikatas. Tai išorinis garantas, liudijantis, kad urėdijoje ūkininkaujama pagal tarptautinius reikalavimus – miško ūkio veikla skatina daugiatikslį miško naudojimą, saugoma biologinė įvairovė, pripažįstamos ir gerbiamos vietos žmonių teisės, nuolat stebima miškų būklė. Tarptautinio įvertinimo sertifikatas išduodamas 5 metams. 2011 m. urėdijoje buvo atlikti miškų tvarkymo resertifikavimo darbai, vertinti urėdijos miškų tvarkymo aplinkosauginiai, miškininkystės, socialiniai ekonominiai aspektai. Resertifikavimą atliko UAB NEPCon LT auditoriai, jiems pateikus oficialias audito išvadas, miškų urėdijai pratęstas tarptautinio sertifikato galiojimas. Pagal FSC reikalavimus, urėdijoje yra atliekamas kasmetinis auditas, kurio metu žiūrima, ar ištaisyti neatitikimai, kurie buvo nustatyti prieš tai atlikto audito metu. Su 2015 m. miškų tvarkymo sertifikavimo ataskaita galite susipažinti čia.

<>

VĮ Biržų miškų urėdijos  FSC®  prekinių ženklų naudojimo licencijos numeris : FSC-C013731 

TRUMPAI APIE MIŠKŲ TVARKYMO SERTIFIKAVIMĄ

Sertifikavimo pradžia.
Miško ūkio sertifikavimo idėja kilo ieškant priemonių sustabdyti tropinių miškų naikinimą. Pirmųjų miško ūkio sertifikavimo sistemų – pritaikytų būtent tropiniams miškams – sukūrimą 1990 m. inicijavo nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos.

Kas yra miškų sertifikavimas?
SmartWood miškų tvarkymo sertifikavimas – tai objektyvus trečios šalies vykdomas vertinimo procesas, akredituotas
Forest Stewardship Counsil® (Miškų Valdymo Taryba). Miškų tvarkymas įvertinamas pagal FSC bendruosius arba vietinius miškų tvarkymo standartus.

Visą sertifikavimo pagal FSC sistemą procesą galima suskirstyti į 3 dideles dalis – pirminį įvertinimą, pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus. Pirminio įvertinimo metu firmos atstovai, atvažiavę į miško ūkio įmonę, peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miško ūkio rodiklius, pateikia pastabas apie būsimą sertifikavimo procesą. Jeigu pirminio įvertinimo metu pastebimi esminiai neatitikimai FSC principams, o miško savininkas (valdytojas) nesuinteresuotas juos ištaisyti – sertifikavimo procesas nutraukiamas, informacija lieka konfidenciali. Jeigu neatitikimų nerandama, jie nėra esminiai ar yra pašalinti, pradedamas pagrindinio įvertinimo etapas. Jo metu sertifikuojančios organizacijos ekspertai detaliai išanalizuoja ūkinę veiklą reguliuojančius dokumentus ir situaciją pasirinktuose darbo objektuose bei pateikia išvadas. Išvadose gali būti išvardijami ir trūkumai. Kai tik esminiai trūkumai ištaisomi, miško savininkui ar įgaliotajam asmeniui suteikiamas sertifikatas. FSC sertifikatas galioja iki penkerių metų. Sertifikuotojas pasilieka teisę atvykti į kasmetinius patikrinimus. Tikrinami pasirinkti objektai, ir, jeigu pastebimas didelis neatitikimas FSC standartui, gali būti sustabdytas sertifikato galiojimas.

SmartWood gamybos grandies sertifikato turėtojai turi teisę parduoti FSC sertifikuotus miško produktus. Taigi, miško ūkio sertifikaciją galima būtų vertinti dviem aspektais: gamtosauginiu ir ekonominiu. Iš vienos pusės – tai aplinkosauginio požiūrio į miškų tvarkymą įtvirtinimas, iš kitos pusės – stambios Vakarų Europos miško ūkio kompanijos naudoja sertifikavimą kaip marketingo instrumentą  išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos sąlygomis. Šiuo metu didžiausias sertifikuotų produktų poreikis yra Didžiosios Britanijos ir Olandijos rinkose, tačiau sertifikuotos medienos paklausa didėja ir kitose Vakarų Europos valstybėse.
Miškų sertifikavimas yra mokamas.

Forest Stewardship Council.
Oficialiai FSC buvo įkurta 1993m. Toronto mieste. FSC įkurta tam, kad nustatytų pasaulinius tinkamai tvarkomų miškų standartus ir propaguotų sertifikuotų produktų naudojimą, pažymint juos išskirtiniu ženklu. FSC būstinė yra Bonnoje, Vokietijoje. FSC vadovauja renkama valdyba, kurios sudėtyje yra pramonės, gamtosaugos, tenykščių žmonių ir kitų miško sektoriaus dalyvių atstovai. FSC veikia kaip centrinė institucija, prižiūrinti ir patvirtinanti nacionalinius ir regioninius FSC standartus. Siekiant apibrėžti aplinkosauginiu požiūriu atsakingą ir ekonominiu požiūriu perspektyvų miškų tvarkymą, FSC paruošė bendrus miškų valdymo principus ir kriterijus, kurie galioja visame pasaulyje ir apima tenykščių žmonių teises, ilgalaikį ekonominį gyvybingumą, senųjų natūralių miškų išsaugojimą, nuolatinį monitoringą.
FSC turi teisę akredituoti nepriklausomus sertifikuotojus, galinčius išduoti FSC sertifikatus.

FSC miškų tvarkymo principai:

 1. ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS
  Miškų tvarkymas turi atitikti visus šalies įstatymus, ratifikuotas tarptautines konvencijas bei visus FSC principus ir kriterijus.
 2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ
  Turi būti aiškiai apibrėžta, dokumentais patvirtinta ir juridiškai įteisinta ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės bei naudojimo teisė.
 3. VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS
  Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę bei išteklius.
 4. SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS
  Miškų tvarkymas turi palaikyti ar gerinti miške dirbančių ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.
 5. NAUDA IŠ MIŠKO
  Miškų tvarkymas turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ilgalaikę ekonominę naudą ir aplinkosaugines bei socialines funkcijas.
 6. POVEIKIS APLINKAI
  Miškų tvarkymas turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miškų ekologines funkcijas bei jų vientisumą.
 7. MIŠKO TVARKYMO PLANAS
  Miško tvarkymo planas turi būti paruoštas atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą, taip pat turi būti įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas. Planas aiškiai apibrėžia ilgalaikius miško tvarkymo tikslus ir priemones jiems pasiekti.
 8. STEBĖSENA (MONITORINGAS) IR ĮVERTINIMAS
  Atsižvelgiant į vykdomų darbų apimtis ir intensyvumą, stebėsenos metu turi būti įvertinti: miško būklė, produkcijos kiekis, medienos srautai į įmones, miško tvarkymas bei jo poveikis aplinkai ir visuomenei.
 9. YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ (HIGH CONSERVATION VALUE FOREST) IŠSAUGOJIMAS
  Ypatingos vertės miškuose ūkinė veikla turi palaikyti ar pagerinti jiems būdingas savybes. Sprendimai dėl ypatingos vertės miškų visuomet turi būti priimami remiantis atsargumo principu.
 10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI
  Greitos apyvartos želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 - 9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principo kriterijais. Greitos apyvartos želdiniai gali teikti socialinę ir ekonominę naudą bei padėti tenkinti medienos produktų poreikį. Tačiau tuo pačiu jie turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.
  Kiekvienas principas yra detalizuotas keletu kriterijų.

Daugiau informacijos apie FSC principus ir kriterijus galima rasti oficialiame FSC interneto tinklalapyje www.fsc.org

 © VĮ Biržų miškų urėdija
Powered by V3STUDIJA CMS v.5.0 V3 studija